Algemene voorwaarden.


Toepasselijkheid
1.A Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op al onze handelingen en rechtshandelingen en die van de koper tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.B Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze voorwaarden zich daar tegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij wij niet optreden in de hoedanigheid van verkoper.
1.C De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de koper wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien koper bij acceptatie verwijst naar zijn eigen algemene voorwaarden en deze voorwaarden dient engevolge van toepassing zijn, is RV Engineering niet gebonden.
1.D Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met RV Engineering in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 1.E RV Engineering behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen en of aan te vullen. 1.F Door het gebruik van de internetsite van RV Engineering en/of het plaatsen van een bestelling/opdracht aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 1.G RV Engineering is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.A Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. RV Engineering is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 2.B Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 2.C Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.A wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan RV Engineering via elektronische weg is verzonden en door RV Engineering is ontvangen, OF
de potentiële Koper heeft zijn bestelling per email kenbaar gemaakt aan RV Engineering
2.D Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres. 2.E Koper en RV Engineering komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.C en 2.D is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van RV Engineering zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 2.F Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. RV Engineering garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.A Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.B Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 3.C De Koper is de prijs verschuldigd die RV Engineering in haar bevestiging conform artikel 2.D van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door RV Engineering worden gecorrigeerd. 3.D Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden u apart in rekening gebracht. De hoogte van de bezorgkosten staat op de orderbevestiging vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling
4.A Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Via bankoverschrijving.Paypal betaling verzoek (Beveiligde service voor creditcardbetalingen) (voor paypal betalingen geldt een toeslag van 3,5% provisie.

4.B RV Engineering hanteert een betalingstermijn van 8 werkdagen op alle orders tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze termijn gaat in op het moment van verzending van de orderbevestiging via email of factuur. 4.C In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. RV Engineering is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever. 4.D Bij niet betalen of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart. 4.E Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die RV Engineering. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. 4.F In geval van niet-tijdige betaling is RV Engineering bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.A Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft RV Engineering ernaar om nationale bestellingen binnen 3 werkdagen op bijbehorend adres af te leveren. Voor internationale bestellingen geldt een levertijd van 7 werkdagen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. RV Engineering kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 5.B Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dit is altijd een inschatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Exacte levertijd is afhankelijk van derden zoals leveranciers, douane, en transportbedrijven. 5.C Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient RV Engineering de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. 5.D Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Producten zijn geleverd zodra de Koper getekend heeft voor ontvangst. 5.E De Koper mag het aangeboden pakket weigeren, dit wordt dan retour gestuurd naar RV Engineering. Gemaakte kosten voor deze weigering zullen op de Koper worden verhaald.
Onderdelen en/of apparatuur die deel uit maken van de instatallie worden als geleverd beschouwd na aanvang eerste werkzaamheden. Onder eerste werkzaamheden word ook de eerste inspectie verstaan en is punt 15.A van deze algemene voorwaarden ook van toepassing.


6. Ruilen en herroepingsrecht
6.A De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Gekochte import artikelen en of speciaal geconstrueerd of vervaardigt artikelen en korting en of actie producten zijn NIET retourneerbaar tenzij er een technisch mankement is. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepings recht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Verzonden artikelen kunnen niet geannuleerd worden. 6.B Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuw staat zijn, ongebruikt, in de originele verpakking, exact zoals deze ook door RV Engineering aangeleverd zijn. De retour zending dienen te worden voorzien van een extra verpakking zodat de artikelverpakking onbeschadigd blijft. 6.C Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in 6.A gebruik heeft gemaakt en voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in 6.C, dan draagt RV Enginering zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.A Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met RV Engineering is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 7.B De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.A Voor door RV Engineering geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. RV Engineering hanteert een garantietermijn van 1 jaar op ECU systemen mits deze door een door RV Engineering erkende dealer ingebouwd is. Voor alle geleverde onderdelen met een verborgen defect geld dat er na ontdekking na ontvangst en direct na montage van het onderdeel(en) dit schriftelijk gemeld dient te worden. Bij oneigenlijk gebruik en of gebruik voor motorsport doeleinden vervalt per direct alle garantie tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. 8.B RV Engineering is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van RV Engineering. RV Engineering is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 8.C Indien RV Engineering, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 8.D Ondanks de constante zorg en aandacht die RV Engineering aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is 8.E De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. RV Engineering behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 8.F De Koper is gehouden RV Engineering te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen RV Engineering mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 8.G Het is mogelijk dat RV Engineering op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. RV Engineering is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Garantie voor Adaptronic ECU systemen is 1 jaar geldig gerekend vanaf factuurdatum.

9. Overmacht
9.A In geval van overmacht is RV Engineering niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 9.B Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.A De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij RV Engineering, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.B Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan software-, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële kennis, methoden en concepten. 10.C Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RV Engineering, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

10.C Voor een aantal producten is het tekenen en aanvaarden van geheimhouding plicht van toepassing. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden gaat U akkoord met deze voorwaarden.

11. Persoonsgegevens
11.A RV Engineering zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. 11.B RV Engineering neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 12.A Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.B De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 12.C Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van RV Engineering of overeenkomsten gesloten met RV Engineering worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Annuleringen
13.A In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft RV Engineering het recht de Koper een factuur te sturen van de door RV Engineering gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 18% van de hoofdsom met een minimum van € 25,- 13.B De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door RV Engineering schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd.

14. Diversen
14.A RV Engineering is gevestigd te Nieuw_vossemeer , en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 20154374. Het BTW-identificatienummer is NL 181324003B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan RV Engineering, naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. 14.B Klanten Service ( +31(0)6 13 90 61 94) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 17.00 uur tot 17.30 en 20.00 tot 22.00 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: adaptronic@gmail.com. 14.C Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door onze klantenservice. RV Engineering doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

 1. Technische ondersteuning & installatie werkzaamheden

  Voor producten waarbij technische ondersteuning nodig kan zijn is er een maximale limiet van 1 jaar gesteld gerekend vanaf de factuurdatum.
  Installatie werkzaamheden vinden pas plaats als de kosten van de installatie zijn voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  Onder installatie kosten word verstaan de kosten omschreven op de verkoop factuur in de vorm van een vast bedrag of werk uren en reiskosten vergoeding.
  Installatie werkzaamheden door RV Engineering dienen binnen 1 jaar na factuurdatum plaats te hebben gevonden, na de periode van 1 jaar na factuurdatum behoud RV Engineering zicht het recht de som van de installatie kosten te herberekenen en door te belasten.
  15.A RV Engineering behoud zich het recht installatie te weigeren als niet is voldaan aan de getelde eisen voor installatie en/of gestelde tijdstermijn en/of schema waarbij een maximum van 1 jaar na factuurdatum is gesteld.  
  Onderdelen en/of apparatuur die deel uit maken van de instatalie kunnen na 1 jaar na factuur datum niet meer retour gegeven worden, tenzij  schriftelijk anders overeengekomen.    
  Onderdelen en/of apparatuur worden maximaal 1 jaar na factuurdatum opgeslagen, tenzij adres schriftelijk overeengekomen. Na de periode van 1 jaar na factuurdatum worden de onderdelen en/of apparatuur uitgeleverd na de opdrachtgever of tegen betaling in opslag genomen.
  RV Engineering behoud zich het recht om kosten in rekening te brengen voor opslag van onderdelen en/of apparatuur als de klant niet aan zijn afname verplichting voldoet. Onder afname verplichting word ook verstaan alle onderdelen en/of apparatuur die 1 jaar na factuurdatum nog niet afgenomen zijn door de opdrachtgever.